Interaktywne materiały wideo w e-kształceniu

Interaktywne materiały wideo w e-kształceniu

W e-learningu coraz większą rolę odgrywają materiały wideo. Postrzegane są jako bardziej atrakcyjne od tekstu i grafik. Dobrze przygotowane filmy dydaktyczne eliminują informacje poboczne, koncentrując tym samym uwagę uczącego się na ważnych, z punktu widzenia nauczyciela treściach. Materiały wideo angażują zmysł wzroku i słuchu osoby uczącej się,  co wpływa na jej zaangażowanie w naukę i tempo przyswajania wiedzy.

Konsekwencją wynalezienia filmu stało się przygotowanie pierwszych edukacyjnych filmów instruktażowych już w 1910 roku (K. Karauda, 2001). W 1945 roku z inicjatywy Uniwersytetu Stanowego w Iowa wystartowała „telewizja edukacyjna”, a w 1948 roku w USA istniało już 5 ośrodków zajmujących się kształceniem telewizyjnym. W Polsce w latach 1966-71 działała „Politechnika Telewizyjna” emitująca program dla kandydatów na studia. „Trzecią generacją”, której rozwoju jesteśmy świadkami, jest edukacja z zastosowaniem nowoczesnych technologii; multimediów i Internetu (B. Holmberg, 2005, s.13). Kształcenie zdalne ewoluowało z formy opartej na korespondencji do takiej gdzie zasadnicza rolę pełni interaktywne nagranie wideo i audio zamieszczane w Internecie. Obecnie zauważamy tendencję przeniesienia usług telewizyjnych: naziemnych, kablowych czy satelitarnych do innego kanału dystrybucji. Tym nowym, choć mającym już pięćdziesiąt lat kanałem, jest Internet. Przez tę swego rodzaju ekspansję powstała telewizja internetowa. Interaktywne materiały wideo, to takie w którym stosowane systemy komputerowe umożliwiają dostęp do treści wideo z wykorzystaniem systemu wyszukiwania (D. Zhang , L. Zhou , R.O. Briggs, J. F. Nunamaker Jr. 2006, str.17). Wideo jako bogate narzędzie służące zapisywaniu i przekazywaniu treści, buduje również multisensorycznie, wizualne i werbalne, stymulujące środowisko uczenia się, które wpływa na trwałość przechowywanie informacji przez uczącego się. Interaktywny materiał wideo może pomóc zachęcić uczniów do zwrócenia bacznej uwagi na materiały do nauki poprzez interakcje między uczącym się a film instruktażowym. Interaktywne wideo zmniejsza również ograniczenia poprzez zapewnienie uczniowi kontroli nad procesem uczenia się (D. Zhang , L. Zhou , R.O. Briggs, J. F. Nunamaker Jr. 2006, str.19)

Dostęp do dowolnych, wybranych przez użytkownika treści pozwala mu zarządzać informacją. Zarządzanie informacją (wiedzą) objawia się również w upublicznianiu własnych materiałów wideo za pomocą portali typu Youtube, Yahoo, Google, Vimeo czy Wrzuta, oraz prezentowaniu własnych poglądów i efektów pracy.

Wideo jest potężnym medium. Prezentowane za pomocą filmów informacje przekazywane są w atrakcyjny i spójny sposób. Wideo pozwala uczącym się na oglądanie rzeczywistych obiektów i realistycznych scen. Duże znaczenie ma interaktywność materiałów polegająca na swobodnym dostępie do dających się szybko wyszukać fragmentów filmu. Wykorzystanie takiego rozwiązania jest zgodne z konstruktywistycznym podejściem do uczenia się za pomocą interaktywnych narzędzi, które polega na tym, że uczniowie aktywnie zaangażowani w uczenie się są bardziej zmotywowani. Konstruktywizm jako teoria wiedzy ma dwa poważne wsparcia: pierwsze to jej podstawa neurobiologiczna, a druga to koncepcje pedagogiczne wskazujące na efektywność reguł działania pedagogicznego.[1]  Uczenie się jest interaktywnym budowaniem wiedzy na fundamentach, które uczeń już posiada. [2] Kluczową ideą konstruktywizmu jest to, że uczniowie aktywnie budują własną wiedzę. Nauka jest aktywną pracą umysłową a nie bierną recepcją tego co jest przekazywane przez nauczyciela[3]. Z pracy metodami konstruktywistycznymi płynie wiele

korzyści:

  • uczniowie uczą się lepiej, kiedy są zaangażowani i aktywni w przeciwieństwie do tego kiedy muszą być pasywnymi odbiorcami treści,
  • edukacja jest skuteczniejsza, kiedy bardziej koncentruje się na myśleniu i rozumieniu niż na zapamiętywaniu,
  • edukacja konstruktywistyczna zapewnia możliwość transferu, do innych grup, ponieważ każdy ma swój bagaż doświadczeń a każdy nowy projekt jest dziełem budowanym od nowa przez nową grupę,
  • konstruktywizm daje uczniom poczucie własności tego, co już wypracowali, czego się nauczyli,
  • poprzez osadzenie problemów w rzeczywistym świecie stawiane pytania i prezentowane problemy stają się bliższe, a co się z tym wiąże aktywność uczącego się jest wyższa,
  • konstruktywizm rozwija i promuje umiejętności społeczne i komunikacyjne,[4]

[1] S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf

[2] http://online.sfsu.edu/~foreman/itec800/finalprojects/eitankaplan/pages/classroom.htm

[3] Alex Koohang, Liz Riley, and Terry Smith Macon State College, Macon, Georgia, USA

Alex, E-Learning and Constructivism: From Theory to Application, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects Volume 5, 2009, http://ijklo.org/Volume5/IJELLOv5p091-109Koohang655.pdf

[4] Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning, Concept to Classroom, http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html